مهر ۲۴, ۱۳۹۸

مجله دامپزشکان جوان

شماره پنجم نشریه علمی-آموزشی دامپزشکان جوان

بهار – ۹۸

 

 

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

مدیر مسئول: سید علی اکبر شیخ الاسلامی

سردبیر: دکتر علیرضا کبیریان

استاد مشاور: دکتر فرناز ملکی فرد (استادیار بخش انگ لشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه)

هیئت تحریریه این شماره: دکتر سعید مشکینی، دکتر علیرضا کبیریان، دکتر سجاد افشارفرنیا، دکتر محمدصادق صفایی فیروزآبادی، یاسمن رسولی

ویراستار ادبی: ندا احمدی افشار، دکتر مهدی کیان

مدیر بخش ترجمه: مهسا آیینی، نگین محمدپور

مترجمین: دکتر امیر رضایی، مهسا آیینی، نگین پودینه، پوریا کیوانلو نژاد، فراز فتوحی، نگین محمدپور، علی رضا مرادیان

مدیر تبلیغات: محمدمعین سبزه ای

مدیر پشتیبانی: بهنام امیدی سراجر

مدیر روابط عمومی: نگین محمدپور

خبرنگاران: فوژان حمیدپور زارع، مهدیه نظامی مجد

طراحی گرافیک و صفحه آرایی: کیان دامغانی

همکاران این شماره: شیوا سلمانی، پویا اکبری

آدرس: ارومیه، بلوار دانشگاه، کیلومتر ۱۱ جاده سرو، دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، دفتر بسیج دانشجویی * شماره تماس: ۰۹۱۴۶۳۴۶۳۹۶

ایمیل:     youngveterinarians94@gmail.com

 

دانلود شماره پنجم نشریه دامپزشکان جوان

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

مجله علمی – آموزشی بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

شماره چهارم-بهار۱۳۹۷

دامپزشکان جوان نشریه ایست علمی-تخصصی با هدف ایجاد فضای دوستانه
و آموزنده بین اساتید و دانشجویان از طریق مصاحبه و مقالات معتبر جهانی

صاحب امتیاز:

بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
سردبیر:

دکتر علیرضا کبیریان
مدیر مسئول:

سید علی اکبر شیخ الاسلامی
مدیر پشتیبانی:

بهنام امیدی سراجر، محمد معین سبزه ای
هیئت تحریریه این شماره به ترتیب حروف الفبا:

امیر زارعین،
سیده آلاله کوشه ای، نعیم مولایی
ویراستار ادبی:

مهدی کیان،
دکتر علی روستایی
مترجمین  به ترتیب حروف الفبا :

ندا احمدی افشار، سحر
اعتمادی، مهسا آیینی، فاطمه قربانی، نگین محمد پور،
علیرضا مرادیان

خبرنگاران :

فوژان حمیدپور زارع، مهدیه نظامی مجد
همکاران این شماره به ترتیب حروف الفبا:

محمد پسنده، الهام سلماسی
طراح جلد و صفحه آرایی و مشاورهنری :

کیان دامغانی دانشجوی کارشناسی رشته ارتباط
تصویری دانشگاه روزبهان ساری

آدرس: ارومیه، بلوار دانشگاه، کیلومتر ۱۱ جاده سرو،
دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، دفتر بسیج
دانشجویی
کد پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸
نمابر دانشکده: ۳۲۷۵۳۱۷

دانلود نشریه

download

 

مجله علمی – آموزشی بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
سال دوم – شماره سوم – بهار ۹۶

صاحب امتیاز:

علی روستایی
مدیر مسئول:

علیرضا نوریان
سردبیر:

دکتر علیرضا یوسفی
ویراستار ادبی:

مهدی کیان، امید باروتیان، علی روستایی
مدیر پشتیبانی:

سید علی اکبر شیخ الاسلامی
خبرنگاران:

دکتر علیرضا کبیریان، نگین محمد پور، سحر اعتمادی، مهدیه نظامی
طراح جلد، صفحه و لیتوگرافی:

محمد صدقیان (دانشجوی پزشکی دانشگاه بوشهر)

دانلود نشریه

download

نشریه علمی – آموزشی دامپزشکان جوان بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه 

سال اول – شماره دوم – پاییز ۹۵

صاحب امتیاز:
علی روستایی

مدیر مسئول:
علیرضا نوریان

سردبیر :
دکتر علیرضا یوسفی

ویراستار علمی:
دکتر علی شالیزار جلالی

ویراستار ادبی:
مهدی کیان-علی روستایی-علیرضا
نوریان

مدیر پشتیبانی:
سید علی اکبر شیخ الاسلامی

خبرنگاران:
مهدیه نظامی-فوژان حمید پور-رضا
رضاپور-هانیه حقیقت خواه

طراح جلد:
امید باروتیان

صفحه آرایی و لیتوگرافی:
فاطمه حسینی

دانلود نشریه

download

مجله ی علمی – آموزشی بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
سال اول – شماره اول زمستان ۱۳۹۴

صاحب امتیاز :

علی روستایی
مدیر مسئول :

علیرضا نوریان
سردبیر :

دکتر علیرضا یوسفی
ویراستار علمی :

دکتر علی شالیزار جلالی
ویراستار ادبی :

علیرضا نوریان، هانیه حقیقت خواه، مهدی کیان
مدیر پشتیبانی :

سید علی اکبر شیخ الاسلامی
خبرنگاران :

رضا رضاپور ، هانیه حقیقت خواه
صفحه آرایی و لیتو گرافی :

فاطمه حسینی
طراح جلد :

امید باروتیان

مسئول وبسایت :

مهدی کیان

همکاران این شماره:

خبرنگاران :

ندا احمدی افشار – سحر اعتمادی – مهدیه نظامی

صفحه آرایی و لیتو گرافی :

فوژان حمید پور – نگین محمد پور

 

دانلود نشریه

download

راهنمای نگارش مقاله

مجله دامپزشکان جوان

download_button

لطفا فایل راهنمای نگارش مقاله در دانلود فرمایید.

[